Nettuno ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1970 โดยตระกูล Fratus ในเมืองแบร์กาโม ประเทศอิตาลี ในการเริ่มต้นผลิตน้ำยาล้างมือที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบหนัก ๆ ออกจากมือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา Nettuno ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงสูตรของน้ำยาล้างมือ และกรรมวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ Nettuno ได้สะสมประการณ์มาเป็นเวลากว่า 50 ปี เพื่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และยังได้รับการรับรองจาก Eco Label ของสหภาพยุโรป ว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

ในปัจจุบัน Nettuno ได้มีการเลือกใช้สารขัดผิวที่ผลิตจากเปลือกไม้เฮเซิลนัท ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ไมโครพลาสติก ซึ่งต้องใช้เวลากว่า 450 ปีในการย่อยสลาย และเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่ง Nettuno เอง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่ง และมีความกระตือรือล้นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติให้อยู่กับเราไปในระยะยาว

Nettuno Handcare เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชม หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของ Nettuno รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา